Affaldsimport giver miljøgevinst

Affald er blevet en vare, som behandles der, hvor gevinsten er størst. Og det giver mening at behandle det der, hvor miljøet vinder mest

Renosyd gennemførte i 2013 et forsøg med import af restaffald til forbrænding fra Norge. Erfaringerne er så gode, at trafikken skal fortsætte. Nu går den dog vestover, idet det forbrændingsegnede affald fremadrettet i højere grad vil blive hentet i England og Irland.

”Affald er blevet en vare, der flyder på tværs af EU’s grænser, og set ud fra et dansk perspektiv er det positivt, at det forarbejdes der, hvor der er den største miljømæssige gevinst ved det. I realiteten eksporterer vi en miljøgevinst og bidrager til, at drivhuseffekten mindskes, når vi henter affald hertil og energiudnytter det i vores kraftvarmeværk”, siger erhvervskundechef Sune Dowler Nygaard, Renosyd.

”Det er vores mål at skabe den bedst mulige forretning til gavn for vores kunder, og samtidig levere den størst mulige miljøgevinst gennem vores arbejde. Her har vi en god ydelse at tilbyde med vores energianlæg, som så er det, vi kan byde ind med på denne del af markedet. Andre lande har andre ekspertiser. For eksempel eksporteres trykimprægneret træ til Tyskland, plast sorteres her, men sendes til genanvendelse i Tyskland, Kina og andre lande, så vi finder hver især de nicher, hvor vi kan skabe størst gavn”, siger Sune Dowler Nygaard.

Forbrænding vs. deponi – en række fordele

Når emballagen er sorteret fra, papiret sendt til genbrug og resten skal bortskaffes, er det en mulighed at udnytte energien i det ved forbrænding. I andre lande deponeres restaffaldet ofte, og i den nye ressourcestrategi, som Miljøministeriet kom med i oktober 2013, nævnes forgasning og andre teknologier som metoder til at nyttiggøre restaffaldet. Med den nuværende teknologi giver forbrænding en række fordele frem for deponi.

  1. Renosyd har en god driftsaftale med AffaldVarme i Aarhus, som aftager al den varme, som kan produceres på vores kraftvarmeværk. Når vi forvandler restaffald til varme, fortrænger den varme produceret på fossile brændsler som for eksempel kul. Renosyd producerer 20% af den varme, der forbruges i Skanderborg, og overskudsproduktionen ledes ind til AffaldVarme, hvor det indgår i varmeforsyningen til det østjyske bybånd.
  2. På grund af øget genanvendelse og den økonomisk svage konjunktur er der mindre restaffald til forbrænding end tidligere. Men et kraftvarmeværk kører driftsmæssigt bedst, når det er fuldt belastet. Så produceres der mest mulig energi med den relativt mindste miljøbelastning. Derfor er det en fordel, når ovnene hele tiden kan fyldes op.
  3. Forbrænding er et alternativ til at deponere affaldet. Deponi udvikler metan, som er en langt værre drivhusgas end CO2, idet drivhuseffekten er 25 gange større. Metanen kan i stedet forbrændes enten i biogasanlæg eller i et kraftvarmeværk som Renosyd.
  4. Forbrænding er en højt udviklet teknologi i Danmark. Vi har en lang tradition for at forbrænde affald, og der er fuldt styr på emissioner fra anlæggene, flyveaske m.v. Når vi forbrænder det udenlandske affald, eksporterer vi i virkeligheden en højt kvalificeret serviceydelse og er med til at løse et miljøproblem, som ikke er nationalt, men globalt.

 

Sune Dowler Renosyd Foto Christian Brandt Actvisual 1 1740 X2

I realiteten eksporterer vi en miljøgevinst og bidrager til at mindske drivhuseffekten, når vi energiudnytter affald fra udlandet i vores kraftvarmeværk, siger erhvervskundechef Sune Dowler Nygaard

 


Download Artikel X2